I Sverige är organisationen Krav en av de mest kända och respekterade aktörerna när det gäller märkning av ekologiskt framställda livsmedel. Krav är en ekonomisk förening i vilken flera stora livsmedelsföretag är medlemmar. Här finns bl.a. Arla, Coop, Ica och Lantmännen.

Från början var Krav en ideell förening, men sedan 1993 ansvarar man också för vissa kontrolluppgifter som tidigare sköttes av Jordbruksverket. Kravs viktigaste uppgift är att arbeta för ekologisk odling, djurhållning och förädling, samt för ett hållbart fiske. De viktigaste verktygen för att åstadkomma detta är regler, kontroll och märkning av produkter som uppfyller organisationens krav.

Kravs regler för växtodling

Av störst intresse för Ekofrukters läsare är troligen de regler som Krav ställer på odlare. Dessa är rigorösa. För det första får en odlare inte börja sälja sina produkter som Krav-certifierade från den dag som odlingen utan konstgödsel och bekämpningsmedel inleds. Först krävs en ”karensperiod”, då odlaren tillämpar en varierad växtföljd, och inte använder konstgödsel eller stallgödsel från konventionell och hyperintensiv produktion. Hur lång denna tidsperiod ska vara beror på vilken gröda som ska användas. För ettåriga grödor är karenstiden två år. Detta innebär att den första produkt som säljs med etiketten Krav måste vara sådd tidigast två år efter att den ekologiska odlingen inleddes. För frukt från träd och buskar är karenstiden tre år. Jordbruksverket kan bestämma att en längre period ska räknas som karens, om marken tidigare har varit intensivt utsatt för kemikalier.

Riktlinjerna för ekologisk odling är att undvika användande av fossila bränslen så mycket som möjligt. Utsläppen av växthusgaser ska även minimeras på andra sätt.

Vidare ska en Krav-odlare stärka den långsiktiga produktionsförmågan i marken, och i det omgivande ekosystemet. Dit hör att undvika konventionella bekämpningsmedel, genom att variera växtföljden så att skadedjur och ogräs inte ges tillfälle att etablera sig. Det går även att introducera naturliga fiender till skadedjuren, till exempel myror som äter bladlöss. Biologisk mångfald är över huvud taget ett viktigt mål för Krav.